Obchodné podmienky

nove-obchodni-podminky-dTest

Tieto obchodné podmienky platia pre nákup v internetovom obchode www.obaly.cz a v jeho jazykovej mutácii pre Slovensko (iObaly.sk). Podmienky bližšie upresňujú práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho.

 

Kontaktné údaje logo-dTesthvezdickahvezdickahvezdicka

Názov: S & CH TRADE CZ, sro
Sídlo: K Májovu 1229, 537 01 Chrudim 
IČO: 25113224
Zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel C, vložka 50673
Telefón: +420 469 775 898
Email:
info@obaly.cz
Kontaktná adresa: K Májovu 1229, 537 01 Chrudim
Zoznam prevádzok: K Májovu 1229, 537 01 Chrudim
Prevádzková doba: PO-PIA: 7:00 - 15:30

Predávajúci sa zaväzuje na písomnú alebo elektronickú korešpondenciu zo strany kupujúceho reagovať bezodkladne, najneskôr v lehote dvoch pracovných dní.

 

Informácie logo-dTesthvezdicka

Informácie o tovare a cene uvádzané predávajúcim sú záväzné s výnimkou zrejmej chyby. Ceny sú prezentované vrátane všetkých daní (napr. DPH) a poplatkov, okrem nákladov na doručenie tovaru.

Informácie o prijímaných spôsoboch platby sú uvedené tu . Predávajúci nepožaduje žiadne poplatky v závislosti od spôsobu platby.

Prijatie ponuky s dodatkom alebo odchýlkou ​​nie je prijatím ponuky.

Potvrdenie obsahu zmluvy uzavretej v inej ako písomnej forme, ktoré vykazuje odchýlky od skutočne ujednaného obsahu zmluvy, nemá právne účinky.

Prevzatie nevyžiadaného plnenie zo strany kupujúceho neznamená prijatie ponuky.

 

Doručovanie tovaru logo-dTesthvezdickahvezdicka

Predávajúci dodá tovar kupujúcemu kompletný, najneskôr do 10 dní od potvrdenia objednávky, ak u jednotlivého tovaru neuvádza inú lehotu na dodanie. Ak je pri tovare uvedené "na sklade", predávajúci tovar odošle najneskôr do dvoch pracovných dní. Kupujúci je povinný tovar prevziať a zaplatiť. Kupujúcemu sa odporúča, aby si tovar pri prevzatí čo najskôr prekontroloval.

Doklady k tovaru, najmä daňový doklad, potvrdenie a certifikáty, odošle predávajúci kupujúcemu ihneď po prevzatí tovaru, najneskôr do dvoch dní od prevzatia tovaru spotrebiteľom.

Ak požiada o to kupujúci, potvrdí mu predávajúci v písomnej forme, v akom rozsahu a po akú dobu trvajú jeho povinnosti z vadného plnenia a akým spôsobom môže kupujúci práva z nich uplatniť.

Cena a spôsob doručenia ( informácie tu )

Ak predávajúci nedodrží lehotu pre dodanie alebo odoslanie tovaru, poskytne kupujúcemu zľavu vo výške 5% z ceny budúceho nákupu. Ostatné nároky kupujúceho tým nie sú dotknuté.

Keď kupujúci neprevezme tovar v dohodnutej dobe porušením svojej povinnosti, je povinný predávajúcemu zaplatiť poplatok za uskladnenie za každý deň omeškania vo výške € 0,4 maximálne však € 11,- predávajúci je oprávnený po tom, čo kupujúceho preukázateľne e-mailom upozorní a poskytne mu novú primeranú lehotu na prevzatie, tovar vhodným spôsobom predať. Náklady na uskladnenie a náklady márneho dodanie tovaru z dôvodu nedostatku súčinnosti na strane kupujúceho v nevyhnutne nutné výške je predajca oprávnený voči kupujúcemu započítať na výťažok predaja.

 

Zrušenie objednávky a odstúpenie od zmluvy logo-dTesthvezdicka

Kupujúci môže odstúpiť od zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru alebo poslednej časti dodávky, a to bez ohľadu na spôsob prevzatia tovaru či vykonanie platby. Uvedená lehota je určená na to, aby sa kupujúci v primeranom rozsahu oboznámil s povahou, vlastnosťami a funkčnosťou tovaru.

Kupujúci je oprávnený od zmluvy odstúpiť aj kedykoľvek pred dodaním tovaru.

Odstúpenie od zmluvy kupujúci predávajúcemu zašle alebo odovzdá v 14 dennej lehote. Kupujúci nemusí uviesť dôvod, pre ktorý od zmluvy odstupuje. Pre uľahčenie komunikácie je vhodné v odstúpení uviesť dátum nákupu či číslo zmluvy / predajného dokladu, bankové spojenie a zvolený spôsob vrátenia tovaru.

Predávajúci je povinný kupujúcemu vrátiť sumu plne zodpovedajúcu cene tovaru a zaplateným nákladom na jeho dodanie do 14 dní od odstúpenia od zmluvy, a to rovnakým spôsobom, akým platbu od kupujúceho prijal. Ak predajca ponúka v rámci určitého spôsobu dodania tovaru niekoľko možností, je povinný kupujúcemu nahradiť najlacnejší z nich. Najneskôr v rovnakej lehote je kupujúci povinný predávajúcemu zaslať alebo odovzdať zakúpený tovar. Tovar by mal byť vrátený predávajúcemu (nie na dobierku) kompletné, najlepšie v pôvodnom obale, nesmie javiť známky opotrebenia či poškodenia. Náklady vrátenie tovaru hradí kupujúci.

Ak je vrátený tovar poškodený porušením povinností kupujúceho, je predávajúci oprávnený voči kupujúcemu uplatniť nárok na náhradu zníženie hodnoty tovaru a započítať ho na vrátenú čiastku.

Výnimky: Právo na odstúpenie od zmluvy nemožno uplatniť u zmlúv na dodanie digitálneho obsahu, ak nebol dodaný na hmotnom nosiči, či u zmlúv o poskytovaní služieb, v oboch prípadoch za podmienky, že k plneniu došlo s predchádzajúcim výslovným súhlasom kupujúceho pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy; ďalej u zmlúv na dodávku služieb alebo tovaru (vr. alkoholických nápojov), ktorých cena závisí na výchylkách finančného trhu nezávisle na vôli predávajúceho; u zmlúv na dodávku tovaru upraveného podľa priania spotrebiteľa alebo pre jeho osobu au zmlúv na tovar, ktorý podlieha rýchlej skaze, u tovaru, ktorý bol nenávratne zmiešaná s iným tovarom, alebo vyňaté z uzavretého obalu az hygienických dôvodov ich nemožno vrátiť; u dodávky zvukových alebo obrazových nahrávok alebo počítačových programov, ak poruší kupujúci ich pôvodný obal; u dodávky novín, časopisov alebo iných periodík; u zmlúv o ubytovaní, doprave, stravovanie alebo využitie voľného času poskytovaných v určenom termíne alebo v zmluvách uzatváraných na základe verejnej dražby podľa zákona upravujúceho verejné dražby.

Vzor pre odstúpenie od zmluvy je dostupný tu .

 

Práva a povinnosti z vadného plnenia logo-dTesthvezdickahvezdicka

Akosť pri prevzatí

Ak má prevzatý tovar nedostatky (napr. Nemá dohodnuté alebo oprávnene očakávané vlastnosti, nehodí sa k obvyklému alebo dojednanému účelu, nie je kompletný, nezodpovedá jeho množstvo, miera, hmotnosť, alebo akosť nezodpovedá iným zákonným, zmluvným alebo i predzmluvných parametrom), jedná sa o vady tovaru, za ktoré predávajúci zodpovedá.

Kupujúci môže u predávajúceho uplatniť najneskôr do dvoch rokov od prevzatia tovaru podľa svojej požiadavky nárok na bezplatné odstránenie vady alebo na primeranú zľavu z ceny; ak to nie je v povahe vady neúmerné (najmä ak nemožno vadu odstrániť bez zbytočného odkladu), je možné uplatniť požiadavku na dodanie novej veci bez vád alebo nové komponenty bez vád, ak sa týka vada len tejto súčasti.

Ak nie je oprava alebo výmena tovaru možná, na základe odstúpenia od zmluvy môže kupujúci požadovať vrátenie kúpnej ceny v plnej výške.

Počas šiestich mesiacov od prevzatia tovaru sa predpokladá, že vada tovaru existovala už pri prevzatí tovaru.

Predávajúci nie je povinný nároku kupujúceho vyhovieť, ak preukáže, že kupujúci pred prevzatím o vade tovaru vedel alebo ju sám spôsobil.

U použitého tovaru predávajúci nezodpovedá za vady zodpovedajúce miere doterajšieho používania alebo opotrebenia. Pri veciach predávaných za nižšiu cenu predávajúci nezodpovedá za vadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena. Namiesto práva na výmenu má kupujúci v týchto prípadoch právo na primeranú zľavu.

 

Zákonné práva z vád

Predávajúci zodpovedá za vady vzniknuté po prevzatí tovaru v 24 mesačnej záručnej dobe alebo v dobe použiteľnosti uvedenej v reklame, na obale tovaru alebo v pripojenom návode.

V tejto lehote môže kupujúci uplatniť reklamáciu a podľa svojej voľby požadovať u vady, ktorá znamená podstatné porušenie zmluvy (bez ohľadu na to, ak ide o vadu odstrániteľnú alebo neodstrániteľnú):

 

• odstránenie vady dodaním novej veci bez vady alebo dodaním chýbajúce veci;
• bezplatné odstránenie vady opravou;
• primeranú zľavu z kúpnej ceny; alebo
• vrátenie kúpnej ceny na základe odstúpenia od zmluvy.

Podstatné je také porušenie zmluvy, o ktorom strana porušujúca zmluvu už pri uzavretí zmluvy vedela alebo mala vedieť, že by druhá strana zmluvu neuzavrela, ak by toto porušenie predvídala.

U vady, ktorá znamená nepodstatné porušenie zmluvy (bez ohľadu na to, ak ide o vadu odstrániteľnú alebo neodstrániteľnú), má kupujúci nárok na odstránenie vady alebo primeranú zľavu z kúpnej ceny.

Ak sa vyskytol prípad odstrániteľná vada po oprave opakovane (tretia reklamácia pre rovnakú závadu alebo štvrtá pre odlišné závady) alebo má tovar väčší počet vád (najmenej tri chyby súčasne), môže kupujúci uplatniť právo na zľavu z kúpnej ceny, výmenu tovaru alebo odstúpiť od zmluvy .

Predávajúci nezodpovedá za vady vzniknuté v dôsledku bežného opotrebovania alebo nedodržanie návodu na použitie.

U vybraného tovaru sa predávajúci zaväzuje kupujúcemu ponúknuť rozšírenú zmluvnú záruku.

 

Vybavenie reklamácie logo-dTesthvezdickahvezdicka

Kupujúci je povinný uplatniť reklamáciu u predávajúceho alebo osoby určené k oprave bez zbytočného odkladu od zistenia nedostatku. Ak tak urobí písomne ​​alebo elektronicky, mal by uviesť svoje kontaktné údaje, popis závady a požiadavku na spôsob vybavenia reklamácie.

Formuláre na stiahnutie tu:

Reklamácie pre nesplnenie kvality pri prevzatí - vady výrobku

Uplatnenie práva z vadného plnenia (reklamácie)

Kupujúci je povinný oznámiť predávajúcemu, aké právo si zvolil pri oznámení vady, alebo bez zbytočného odkladu po oznámení vady. Zmena voľby bez súhlasu predávajúceho je možná len vtedy, ak kupujúci žiadal opravu chyby, ktorá sa ukáže byť neodstrániteľná.

Ak kupujúci nezvolí svoje právo z podstatného porušenia zmluvy včas, má práva ako pri nepodstatnom porušení zmluvy.

Kupujúci je povinný preukázať nákup tovaru (najlepšie dokladom o kúpe). Lehota na vybavenie reklamácie beží od odovzdania / doručenia tovaru predávajúcemu alebo do miesta určeného na opravu. Tovar by mal byť pri preprave zabalený vo vhodnom obale, aby nedošlo k jeho poškodeniu, mal by byť čistý a kompletný.

Predávajúci je povinný bezodkladne, najneskôr do troch pracovných dní, rozhodnúť o reklamácii, prípadne o tom, že je na rozhodnutie potrebné odborné posúdenie. Informáciu o potrebe odborného posúdenia kupujúcemu v tejto lehote oznámi. Reklamáciu, vrátane odstránenia vady, predávajúci vybaví bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní od jej uplatnenia, pokiaľ sa s kupujúcim písomne ​​nedohodnú na dlhšej lehote. Po uplynutí tejto lehoty má kupujúci rovnaké práva, ako by sa jednalo o podstatné porušenie zmluvy.

Ak predávajúci  odmietne odstrániť vadu veci, môže kupujúci požadovať primeranú zľavu z ceny alebo odstúpiť od zmluvy.

Záručná doba sa predlžuje o dobu od uplatnenia reklamácie do jej vybavenia alebo do doby, kedy bol kupujúci povinný si vec vyzdvihnúť. Ak dôjde k výmene tovaru alebo jeho časti, uplatní sa zodpovednosť predávajúceho ako by išlo o kúpu nového tovaru alebo jeho časti.

Ak nie je umožnené sledovať stav vybavenia reklamácie on-line, zaväzuje sa predávajúci o vybavení reklamácie kupujúceho informovať podľa jeho požiadavky e mailovou správou alebo prostredníctvom SMS.

U oprávnenej reklamácie náleží kupujúcemu náhrada účelne vynaložených nákladov.

Predávajúci sa zaväzuje reklamáciu tovaru nutnej potreby (kočík, zdravotnícke pomôcky, ai.) vybaviť vrátane odstránenia vady bez zbytočného odkladu, najneskôr do 20 dní od jej uplatnenia, pokiaľ sa s kupujúcim písomne ​​nedohodnú na dlhšej lehote. Alternatívne môže po dobu reklamácie poskytnúť náhradný výrobok.

 

Ochrana osobných údajov logo-dTesthvezdicka

Kupujúci súhlasí s tým, aby poskytnuté osobné údaje boli predávajúcim spracovávané a uchovávané v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov (č. 101/2000 Zb.) Za účelom plnenia predmetu zmluvy. Kupujúci má právo byť informovaný, aké údaje o ňom predávajúci eviduje, a je oprávnený tieto údaje meniť, prípadne písomne ​​vysloviť nesúhlas s ich spracovávaním. Dozor nad ochranou osobných údajov vykonáva Úrad na ochranu osobných údajov.

Kupujúci môže predávajúcemu oznámiť, že chce ukončiť zasielanie obchodných oznámení, a to na elektronickú adresu získanú v súvislosti s plnením zmluvy bez toho, aby mu tým vznikli akékoľvek náklady.

 

Riešenie sporov logo-dTesthvezdickahvezdickahvezdicka

Vzájomné spory medzi predávajúcim a kupujúcim riešia všeobecné súdy.

Kupujúci sa môže obrátiť so žiadosťou o radu ohľadom svojich spotrebiteľských práv na dTest, ops cez www.dtest.cz/poradna či na telefóne +420 299 149 009.

Predávajúci sa zaväzuje snažiť o mimosúdne riešenie sporov s kupujúcim, ak ich kupujúci neodmietne. Mimosúdne riešenie sporov prebieha prostredníctvom služby VašeStížnosti.cz na webovej stránke www.vasestiznosti.cz .

Tento postup nie je mediáciou podľa zákona č. 202/2012 Zb., O mediácii, v platnom znení, ani rozhodcovským konaním podľa zákona č. 216/1994 Zb., O rozhodcovskom konaní a výkone rozhodcovských nálezov, v platnom znení, a jeho využitím nie je dotknuté oprávnenie strán obrátiť sa so svojím nárokom na súd.

Po dobu trvania rokovaní o mimosúdnom urovnaní sporu nebeží ani nezačnú plynúť premlčacie a prekluzívnej lehoty podľa občianskeho zákonníka, kým jedna zo strán sporu výslovne neodmietne v rokovaní pokračovať.

Predávajúci sa zaväzuje v prípade súhlasu kupujúceho usilovať o naplnenie odporúčacieho stanoviska dTest.

Dozor nad dodržiavaním povinností podľa zákona č. 634/1992 Zb. O ochrane spotrebiteľa, v platnom znení, vykonáva Česká obchodná inšpekcia ( www.coi.cz ).

 

Ostatné

Kupujúcim sa pre účely týchto obchodných podmienok rozumie spotrebiteľ, ktorým je človek, ktorý na rozdiel od predávajúceho pri uzatváraní a plnení zmluvy nejedná v rámci svojej podnikateľskej činnosti, ani v rámci samostatného výkonu svojho povolania.

Predávajúcim sa na účely týchto obchodných podmienok rozumie podnikateľ, ktorý na rozdiel od kupujúceho pri uzatváraní a plnení zmluvy koná v rámci svojej podnikateľskej činnosti alebo v rámci samostatného výkonu svojho povolania.

Záloha na tovar
U špeciálneho tovaru dodávaného len na objednávku alebo na neobvyklé množstvo obvyklého tovaru môže predávajúci požadovať úhradu zálohy. O tejto skutočnosti by predávajúci kupujúceho bezodkladne informoval.

Poradenstvo
Všetky ústne alebo písomné informácie týkajúce sa vhodnosti a možnosti použitia ponúkaného tovaru sú oznamované podľa najlepšieho vedomia predávajúceho. Predstavujú však len údaje a informácie, ktoré predávajúci získal na základe vlastných skúseností alebo mu ich poskytol výrobca či dodávateľ.

Spätný odber elektrozariadení a iných výrobkov
Predávajúci zaisťuje spätný odber elektrozariadení, batérií a akumulátorov v rovnakom počte kusov predávaného či podobného typu a použitie v súlade s príslušnými predpismi.

Písomná komunikácia
V prípade doručovania písomností medzi predávajúcim a kupujúcim sa za doručovacej adresy považujú sídlo predávajúceho a adresa kupujúceho uvedená v objednávke.

Ostatné tu neuvedené záležitosti sa riadi občianskym zákonníkom (č. 89/2012 Zb.), Zákonom o ochrane spotrebiteľa (č. 634/1992 Zb.) A ďalšími právnymi predpismi, v znení neskorších právnych predpisov.

Zmluva a otázky súvisiace sa riadia slovenským právom.

Zmeny obchodných podmienok v inej ako obojstranne odsúhlasenej písomnej forme sú vylúčené.

Tieto obchodné podmienky sú účinné od 15. februára 2014.

 

Tieto obchodné podmienky boli vypracované dTest, ops Predajca ich prevzatím dobrovoľne vstúpil do systému "zvyšovanie kvality obchodných podmienok", ktorého cieľom je sprehľadnenie a zjednodušenie obchodných podmienok, zlepšenie vzťahu medzi spotrebiteľom a podnikateľom a jasná garancia obchodných podmienok pre kupujúceho - spotrebiteľa. Udelená značka dTest obchodné podmienky má platnosť od 15. februára 2014 do 14. februára 2015.

dTest certifikat novych obchodnich podminek

V prípade otázok k týmto obchodným podmienkam alebo pri nespokojnosti s konaním prevádzkovateľa nás môžete kontaktovať telefonicky na poradenskej linke dTest: +420 299 149 009, elektronicky vložením dotazu na www.dtest.cz/spotrebitelska-poradna alebo písomne ​​na adrese:
dTest, ops, Čiernomorská 419/10, 101 00 Praha 10.